Τι λέει η τελική πρόταση της ΤτΕ για τη σύσταση bad bank

Η πρόταση οριστικοποιήθηκε και παρουσιάζεται από την ΤτΕ σε κυβέρνηση και τράπεζες, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Ετήσιο φόρο εισόδου στην AMC θα καταβάλουν οι τράπεζες στο Δημόσιο για μια πενταετία. Θα πληρώνεται κατά 61% με μετρητά και 39% με αναβαλλόμενο φόρο.

Την τελική πρότασή της για τη σύσταση της εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (AMC), η οποία στοχεύει στην ταυτόχρονη αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του υψηλού ποσοστού της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC) στα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών, θα παρουσιάσει σε κυβέρνηση και τράπεζες, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, η προτεινόμενη λειτουργία της Asset Management Company βασίζεται σε τρία βήματα.

Το πρώτο βήμα αφορά στη μεταβίβαση του ενεργητικού. Οι τράπεζες μεταβιβάζουν στην AMC προς τιτλοποίηση μέχρι το 100% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους στη λογιστική τους αξία και λαμβάνουν έναντι αυτών χρεόγραφα.

Κατά τη μεταβίβαση δεν γίνεται από – αναγνώριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αυτά παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Η AMC «κληρονομεί» τις υπάρχουσες σχέσεις συνεργασίας των τραπεζών με τις εταιρείες διαχείρισης. Το κάθε χαρτοφυλάκιο NPE εξακολουθεί να ανήκει στην τράπεζα προέλευσής του, με χωριστή αποτίμηση και χωριστή ζημία ή κέρδος.

Στην περίπτωση δανείων τα οποία οι τράπεζες έχουν χαρακτηρίσει αβέβαιης είσπραξης και μπορούν να καταστούν εξυπηρετούμενα μέσω αναδιάρθρωσης ή κατόπιν αναχρηματοδότησης από την τράπεζα, η AMC θα στηρίζει την απόφαση των τραπεζών και δεν θα προχωρά σε άμεση πώληση των συγκεκριμένων δανείων, αλλά θα προωθεί πρώτα τις λύσεις για την ίασή τους.

Για την είσοδό τους στο σχήμα της AMC οι τράπεζες θα πληρώνουν σε ετήσια βάση, φόρο στο Δημόσιο (ο «φόρος εισόδου», ο οποίος είναι επιπλέον φόρος από τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλουν οι τράπεζες, θα καταβάλλεται για τις υπηρεσίες που αυτές θα λαμβάνουν από την AMC).

Το δεύτερο βήμα στη δομή της συναλλαγής θα είναι η τιτλοποίηση και η απο – αναγνώριση των NPEs από τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Η AMC θα τιτλοποιεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα πουλάει το 50% των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (Senior notes) και το 100% των τίτλων μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης (Mezzanine and Junior) σε ιδιώτες επενδυτές. Σημειώνεται ότι οι τιτλοποιήσεις που προβλέπει η AMC δεν περιορίζονται μόνο σε τρία κομμάτια διαβάθμισης. Προβλέπεται και μία ακόμη «φέτα» ομολόγων, τα Super Junior notes, που θα περιλαμβάνει όσα δάνεια απομείνουν και τα οποία θα είναι δάνεια ακόμη χαμηλότερης ποιότητας, με χαμηλές εξασφαλίσεις και μεγαλύτερο ρίσκο να μην ανακτηθούν.

Η πρόταση της ΤτΕ προβλέπει ότι το Δημόσιο θα αποκτά το 90% των Super Junior ομολόγων, ενώ οι τράπεζες θα διακρατούν το υπόλοιπο 10%, καθώς επίσης και το 50% των Senior ομολόγων.

Το κράτος θα παρέχει εγγύηση για τις ροές των χαρτοφυλακίων, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας στην οποία θα μεταφέρονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην AMC και της τιμής αγοράς. Το ύψος της εγγύησης αυτής θα καθορίζεται στη βάση αλγόριθμου και κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας μεταξύ αξιόπιστων εξειδικευμένων επενδυτών. Στην πράξη, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση σε Virtual Data Room για την πληροφόρηση σχετικά με το χαρτοφυλάκιο της προς πώληση τιτλοποίησης και έχοντας την εικόνα αυτή, θα υποβάλουν μειοδοτικές προσφορές για το ύψος της εγγύησης.

Το τρίτο βήμα της προτεινόμενης συναλλαγής για τις τιτλοποιήσεις της AMC είναι η δομή της εγγύησης. Όπως προτείνει η ΤτΕ, το Δημόσιο θα ανταμείβεται για την παροχή της κρατικής εγγύησης με τρεις τρόπους: α) από την προμήθεια (ενδεικτικά έχει υπολογιστεί προμήθεια 3%) που θα λαμβάνει για το θεωρητικό ποσό της κρατικής εγγύησης, β) από τον ετήσιο φόρο εισόδου στο σχήμα της AMC, ο οποίος θα πληρώνεται κατά 61% με μετρητά και 39% με αναβαλλόμενο φόρο, και γ) από τις αποδόσεις που θα επιτυγχάνει το 90% των Super Junior ομολόγων.

Σημειώνεται ότι η κρατική εγγύηση θα ενεργοποιείται όταν οι πραγματικές ροές από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου που έχει αγοράσει ο επενδυτής θα υπολείπονται των αναμενόμενων.

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας έχει επισημάνει ότι η AMC αναλώνει, για την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών, το τμήμα των εποπτικών τους κεφαλαίων το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο την αναβαλλόμενη οριστική και εκκαθαρισμένη φορολογική απαίτηση (DTC), με την ενεργοποίηση μηχανισμού συμψηφισμού με ενδεχόμενες ζημίες, και όχι το τμήμα των λοιπών στοιχείων του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1). Διευκολύνει επίσης το τραπεζικό σύστημα με τη χορήγηση της δυνατότητας σταδιακής καταβολής του κόστους εξυγίανσης σε βάθος πενταετίας, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο ώστε να διαμορφωθεί ένας ομαλός οδικός χάρτης επαναφοράς σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και συνεπώς και λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.

 

 

insider.gr

Το Insider's IQ χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας.